Všeobecné obchodní, dodací a platební podmínky

1. Rozsah platnosti

1.1 Následující podmínky platí pro všechny naše dodávky a služby (včetně ostatních služeb, např.: nabídky a poradenství).
1.2 Všeobecné obchodní podmínky zákazníka jsou neplatné, pokud bychom je sami písemně neuznali.
1.3 Naše nabídky jsou nezávazné. Smlouvy o dodávkách a všechna ostatní ujednání (včetně zvláštních dohod) a také prohlášení našich obchodních zástupců jsou právně závazné teprve až po našem písemném potvrzení.
1.4 Zákazník je vždy vázán svou písemnou, ústní či telefonickou objednávkou, a to i tehdy, není-li naše písemné potvrzení vystaveno.
1.5 Obchodní korespondence vystavená elektronicky (např.: potvrzení objednávky, faktura, dobropis, výpis z účtu, upomínka k zaplacení) je právně závazná i bez podpisu.

2. Ceny

2.1 Naše ceny jsou bez balného, poštovného a daně z přidané hodnoty v náležité výši. Platí ze závodu, případně skladu Steinheim/Murr.
2.2 Pokud ke dni dodávky vstoupí v platnost změny kalkulací, vyhrazujeme si právo na odpovídající úpravu ceny. To platí pouze pro dobu dodání delší než čtyři měsíce a úpravu ceny do 10–ti %. Vyšší změna sazeb musí být nově sjednána. Pokud takové ujednání neproběhne, máme právo do 14 dnů písemně odstoupit od smlouvy.
2.3 Pro zakázky, ke kterým není sjednána cena, platí cena platná ke dni dodání.
2.4 Potvrzené ceny platí pouze při odběru sjednaného množství.
2.5 Částečné dodávky se účtují zvlášť, pokud není výslovně domluveno jinak.

3. Dodávka

3.1 Dodávka se provádí ze závodu případně ze skladu Steinheim/Murr na účet zákazníka bezhotovostně, a to při dodávce vlakem do stanice nejbližší místu plnění, při dodávce nákladním autem do místa plnění bez vykládky, a to za předpokladu, že místo plnění je dosažitelné bez ohledu na počasí po sjízdných trasách.
3.2 Způsob dodání, přepravy a balení případně další zajištění je na naší volbě. Přepravní riziko nese vždy zákazník. Jsme oprávněni, ale nikoli povinni pojistit dodávku jménem a na účet zákazníka.
3.3 Zjištěné škody a ztráty musí být uplatněny ihned při převzetí zboží a potvrzeny přepravcem na dodacím listu.
3.4 FLEX si ponechává neomezeně veškerá práva ohledně dodaných výkresů a jiných produktových podkladů. Dodané výkresy a jiné produktové podklady smí být zpřístupněny třetím osobám pouze po předcházejícím souhlasu firmy FLEX a je nutné, pokud nedojde k dohodě s FLEX, tyto neprodleně vydat firmě FLEX.

4. Dodací lhůta a překážky v dodávce

4.1 Údaje o dodací lhůtě jsou nezávazné. Dodací lhůty začínají dnem potvrzení objednávky, ale vždy až po vyjasnění všech náležitostí dodávky a všech ostatních podmínek, které zákazník požaduje pro řádné vyřízení zakázky. Totéž platí pro dodací termíny. Předčasné dodávky a částečné dodávky jsou přípustné. Dnem dodání je den odeslání ze závodu, případně ze skladu Steinhem/Murr.
4.2 Pokud zákazník poruší své povinnosti ze smluvního vztahu (např.: pozdní odvolávka nebo odmítnutí převzetí), jsme po marném uplynutí náhradní lhůty oprávněni sami přijmout nutná opatření a dodat zboží, nebo odstoupit od dosud neuskutečněné části dodávky. Nezávisle na tom platí naše právo vyžadovat náhradu škody kvůli porušení povinností případně náhradu škody místo plnění.
4.3 Předměty, které sami nevyrábíme, musí včas a správně zajistit dodavatel, kromě případů, kdy za pozdní, nesprávnou či neuskutečněnou dodávku zodpovídáme my.
4.4 Zásahy vyšší moci přiměřeně prodlužují dodací lhůty a opravňují nás k částečnému či úplnému odstoupení od smlouvy. Zásahy vyšší moci jsou požár, válka, stávka, výluka, výpadky výroby nebo státní nepředpokládané okolnosti, které nemůžeme ovlivnit a které nám podstatně omezí nebo znemožní dodávku. To platí rovněž, pokud uvedené okolnosti nastanou v průběhu zpoždění nebo u některého ze subdodavatelů. Zákazníkovi nevzniká v těchto případech nárok ani na odstoupení od smlouvy ani na náhradu škody.
4.5 Pokud nedojde vůbec, ne včas nebo ne zcela k odebrání dodávky, jsme oprávněni, zboží na náklady zákazníka skladovat nebo zaslat. V tomto případě přechází riziko ve smyslu § 5 na zákazníka.

5. Přechod rizika

5.1 Dodávka se uskutečňuje na riziko zákazníka. Riziko přechází na zákazníka předáním dodávaného zboží ze závodu, případně skladu Steinheim/Murr, a to i v případě, že byla sjednána vyplacená dodávka.

6. Platební podmínky

6.1 Naše faktury jsou splatné beze srážek do 30 dnů od data vystavení. Úhrada se považuje za provedenou teprve v den, kdy můžeme se sumou nakládat.
6.2 Pokud neexistují dřívější neuhrazené faktury, poskytujeme při platbách do 14 dnů od data vydání faktury skonto 2% z celkové prodejní ceny zboží (vyjma nákladů na balení, přepravu, pojištění a podobných poplatků).
6.3 Směnky – stejně jako šeky – přijímáme pouze na základě výslovné dohody s výhradou akceptace v jednotlivých případech. Při platbě směnkou nevzniká nárok na skonto. Diskont a ostatní poplatky nese zákazník a jsou splatné neprodleně.
6.4 Všechny platby se bez ohledu na nařízení zákazníka zaúčtují nejdříve na úhradu úroků a nákladů, a poté na úhradu našich nejstarších pohledávek.
6.5 Při zpoždění platby účtujeme úrok z prodlení v zákonné výši. Uplatnění dalších škod tím není vyloučeno.
6.6 V případě zpoždění platby, neproplacení šeku či směnky, insolvence, nucené správy, nedodržení platebních podmínek nebo vzniku podmínek, které mohou snížit kredibilitu zákazníka, jsou naše pohledávky – včetně těch, které mají prodlouženou splatnost – okamžitě splatné. Kromě toho jsme oprávněni provést dodávku dosud nesplněných objednávek pouze za hotové nebo po poskytnutí přiměřené náhradní lhůty odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody místo plnění.
6.7 Zákazník může započítávat pouze pohledávky, které nejsou rozporovány, nebo na ně vznikl právní nárok.6.8 Naši obchodní zástupci nejsou oprávněni přijímat hotovost bez zvláštní písemné plné moci.

7. Výhrada vlastnictví

7.1 Naše dodávky se uskutečňují pouze s výhradou vlastnictví (vyhrazené zboží). Vlastnické právo přechází na zákazníka teprve tehdy, jsou-li splaceny všechny jeho závazky (včetně případných ostatních pohledávek) za dodávky našeho zboží. Pro účely kontokorentu slouží výhrada vlastnictví jako pojistka našeho salda, a to i v případě, kdy se provádějí platby na zvláště označené pohledávky.
7.2 Zákazník může prodávat nebo používat zboží pouze v běžném obchodním styku a pouze v případě, že jeho odběratel nezakázal postoupení pohledávek vznikajících použitím či prodejem. Zákazník je povinen se postarat o to, aby jeho odběratel náležitou formou udělil případný, nám vyhrazený souhlas. Zákazník nesmí poskytnout vyhrazené zboží do zástavy nebo jej použít jako jistinu.
7.3 Zákazník nás musí neprodleně informovat o exekuci majetku, i pokud teprve hrozí, nebo jiném omezení našich vlastnických práv třetími osobami, zvláště o vzniku cese a faktoringových smluv, a písemně potvrdit naše vlastnická práva nám i třetím osobám. Při exekuci nám musí být doručena kopie exekučního výměru.
7.4 Je-li zákazník v prodlení s platbami, jsme oprávněni požadovat vydání vyhrazeného zboží, a sami či za pomoci zplnomocněných osob k němu zajistit přístup, bez ohledu na to, kde se nachází. Zákazník je povinen vydat vyhrazené zboží a také je povinen vydat dokumenty a poskytnout potřebné informace k uplatnění našich práv. Totéž platí při vrácení vyhrazeného zboží.
7.5 K zajištění našich současných i budoucích pohledávek z obchodního vztahu nám tímto zákazník postupuje všechny pohledávky (včetně těch z kontokorentu), které mu vzniknou z prodeje či jiného použití vyhrazeného zboží.
7.6 Pokud je vyhrazené zboží prodáváno či jinak používáno společně s jinými předměty, ke kterým se vážou práva třetích osob, a/nebo společně s poskytováním služeb třetích osob, omezuje se předběžné postoupení pouze na hodnotu našich faktur.
7.7 Zákazník je oprávněn inkasovat nám postoupené pohledávky. Toto zplnomocnění k inkasu můžeme odvolat v případě zpoždění plateb, platební neschopnosti, návrhu nebo vyhlášení insolvenčního řízení nebo mimosoudního vyrovnání nebo jiném propadnutí majetku zákazníka. Na vyžádání nám zákazník musí poskytnout informaci o postoupených pohledávkách a jejich dlužnících, poskytnout údaje potřebné k inkasu, vydat k tomu potřebné podklady a oznámit dlužníkovi postoupení pohledávky. My jsme rovněž oprávněni oznámit dlužníkovi postoupení pohledávky a vymáhat její splacení přímo nám.
7.8 Pokud realizovatelná hodnota jištění, které nám náleží podle výše uvedených podmínek, překročí hodnotu našich pohledávek o více než 10%, jsme povinni uvolnit na žádost zákazníka nadbytečná jištění dle našeho výběru.

8. Vrácení zboží

8.1 Pokud není ujednáno jinak, není možné vracet dodané zboží.
8.2 V případě vrácení zboží účtujeme poplatky za zpracování ve výši 20% prodejní ceny, minimálně pak 50,00 EUR. Pokud nám v jednotlivém případě vzniknou vyšší náklady, vyhrazujeme si právo jejich vyúčtování.

9. Reklamace

9.1 Předmět dodávky neobsahuje věcné nedostatky, když v době přechodu nebezpečí (§5) popisu produktu nebo – pokud neexistuje žádný popis produktu – odpovídá příslušnému technickému stavu. Změny konstrukce a/nebo provedení, které snižují funkčnost nebo hodnotu předmětu dodávky, jsou vyhrazeny a neopravňují k reklamaci. Vady, které vůbec, nebo jen zanedbatelně snižují použitelnost dodaného předmětu, nemohou být reklamovány.
9.2 Záruky za jakost a životnost předmětu dodávky přebíráme jen do té míry, k jaké jsme se písemně zavázali. Za veřejná prohlášení, zejména v reklamě, ručíme, jen pokud jsme k nim dali pokyn. Reklamace na základě takových prohlášení mohou být uplatněny pouze tehdy, pokud takové prohlášení přímo ovlivnilo rozhodnutí zákazníka o koupi. Záruky, které nesou naši dodavatelé ve svých záručních podmínkách, v případné reklamě nebo ostatních produktových dokumentech, nejsou prováděny na náš pokyn. Zavazují pouze dodavatele, který tyto záruky prohlašuje.
9.3 Výtky ohledně nedostatků je nutno neprodleně odstranit a tyto jsou vyloučené, pokud nedojdou během dvou týdnů od přijetí dodávky. Tato lhůta neplatí v případě nedostatků, které nebylo možné i po pečlivé kontrole ve lhůtě zjistit. Tyto nedostatky je nutné nám neprodleně, nejpozději ale do dvou týdnů po jejich zjištění, písemně nahlásit.
9.4 Pokud má výrobek vadu, nebo neodpovídá zaručené jakosti, odstraníme vadu v přiměřené lhůtě, podle našeho výběru buď opravou nebo dodávkou bezvadné věci (dodatečné plnění). Zákazník nám nebo pověřené osobě k tomu musí dát čas a příležitost.
9.5 Nutné náklady, z důvodu dodatečného plnění, nese zákazník, pokud vznikly na základě nesprávného přemístění kupní věci na jiné místo, než je pobočka zákazníka.
9.6 Pokud se dodatečné plnění nepodaří nebo nenastane v přiměřené době, kterou nám zákazník poskytl, může zákazník požadovat snížení úhrady, nebo odstoupení od smlouvy.
9.7 Škody vzniklé nesprávným nebo chybným použitím, zacházením a obsluhou nebo údržbou, neopravňují k uplatnění reklamace.
9.8 Záruka zaniká po dvanácti měsících, pokud zákon neukládá delší záruční lhůtu.
9.9 Záruční lhůta začíná dnem dodávky (přechodem rizika).
9.10 Pro škody na životě, tělesnou újmu nebo škody na zdraví a pro úmyslné nebo nedbalostní porušení povinností, které způsobíme, stejně jako pro lstivé zamlčení vady a odpovědnosti za jakost, platí zákonné promlčecí lhůty.
9.11 Nezávisle na výše uvedených lhůtách se určuje životnost dílu podléhajícího opotřebení podle jeho opotřebení při obvyklém použití (obvyklá životnost). Ta může být výrazně kratší než doba uvedená v odstavci 9.7. Nutná výměna dílu podléhajícího opotřebení po uplynutí jeho obvyklé životnosti neopravňuje k uplatnění záruky.
9.12 V ostatních případech platí pro nároky na náhradu škod odstavec 10. Jakékoli další nároky zákazníka, vyplývající z vad zboží, jsou vyloučeny.

10. Záruka

10.1 Za náhradu škod a náhradu zmařených výdajů (§ 284 BGB) z důvodu porušení smluvních nebo ostatních povinností (např.: z důvodu zpoždění nebo nedovoleného zacházení) ručíme pouze – v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti – kvůli zaviněné škodě na živote, tělesné újmě, nebo škodě na zdraví – za lstivé zamlčení vady nebo odpovědnosti za jakost nebo – škody na zdraví a soukromém majetku podle zákona
10.2 Kromě toho ručíme za porušení zjevných smluvních povinností z nedbalosti. V tomto případě se však omezuje naše ručení na škody, které mohly být přiměřeně předpokladatelné v době uzavření smlouvy.
10.3 Výše uvedená ustanovení platí stejnou měrou i pro naše pomocné síly.
10.4 Změna důkazního břemene v neprospěch zákazníka není spojena s výše zmíněným ujednáním.

11. Použité právo

Všechny právní vztahy mezi námi a zákazníkem se řídí výhradně německým právem s výjimkou koncernového práva a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

12. Místo soudu

Místem soudu je Steinheim/Murr, pokud je zákazník obchodníkem. V každém případě máme právo se obrátit na soud, který je příslušný sídlu zákazníka.

13. Omezení platnosti

Pokud neplatí či přestane platit některé ustanovení těchto všeobecných obchodních, dodacích a platebních podmínek, nebo neplatí či přestane platit ustanovení v rámci zvláštních dohod mezi námi a zákazníkem, není tím dotčena účinnost všech ostatních ustanovení nebo dohod.