Algemene verkoop-leverings- en betalings-voorwaarden

1) Toepasselijkheid en afwijkingen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders. De klant wordt geacht huidige voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Afwijkingen aan huidige voorwaarden mogen uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de huidige algemene voorwaarden en onze bijzondere voorwaarden, hebben onze bijzondere voorwaarden voorrang. De aankoopvoorwaarden van de koper binden ons op geen enkele wijze.

2) Monsters, beschrijvingen, enz.

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, gelden onze monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten.

3) Levertermijn

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend. Zelfs in de hypothese dat, desgevallend onder beding van schadevergoeding, een bindende leveringstermijn uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen werd, zullen wij ingeval van buitengewone omstandigheden of omstandigheden van overmacht die ons verhinderen om de levering uit te voeren binnen de vermelde termijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, brand of andere vernietigingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte onder ons personeel of werknemersschaarste in het algemeen, werkstaking in ons bedrijf of elders, bedrijfsstoornis of mislukking van de productie, tekortkoming door onze onderleveranciers, enz., steeds het recht behouden hetzij de levering op te schorten totdat de bedoelde omstandigheden een eind genomen hebben, op voorwaarde dat wij nadien binnen een zo kort mogelijke termijn overgaan tot levering , hetzij de overeenkomst te ontbinden.

5) Schade

We zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals schade die voortvloeit uit productiederving, winstderving, gebruiksderving, verlies van contracten of voor welke andere indirecte of gevolgschade dan ook.

6) Klachten

Alle klachten moeten ons ten laatste acht kalenderdagen na ontvangst van de goederen of uitvoering van de werken en per aangetekende post bereiken, zoniet zullen zij niet in aanmerking worden genomen. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. De koper wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden in zijn protestbrief. In deze protestbrief dienen ook alle redenen van het protest vermeld te worden. De afwezigheid van protest van de factuur overeenkomstig de bepalingen van deze paragraaf zal het onweerlegbaar vermoeden scheppen dat de koper akkoord is met alle bepalingen van deze factuur, met inbegrip van onderhavige verkoopsvoorwaarden.

7) Eigendomsvoorbehoud

Volle en gehele eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op de koper over nadat deze aan ons al het door hem uit oorzaak van deze levering verschuldigde, met inbegrip van de eventuele kosten, rente en penaliteit, heeft voldaan. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij eigendom van de verkoper. Het faillissement of gerechtelijk akkoord van de koper doet geen afbreuk aan ons recht tot terugvordering. Dit geldt eveneens voor de koopwaren die in bewaring of consignatie gegeven werden. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.

8) Garantie

Tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, worden onze goederen gewaarborgd voor twee jaar. De garantietermijn loopt telkens vanaf de dag dat de goederen geleverd werden of hadden dienen afgenomen te worden door de koper. De stukken met beperkte levensduur vallen niet onder deze garantie. De garantie geldt niet voor verplaatsingskosten van onze techniekers en het arbeidersloon. De garantie geldt evenmin voor gebreken die veroorzaakt werden door gedragingen van de koper, zoals ongeschikt of oneigenlijk gebruik van de producten, het niet respecteren van de werkingsinstructies, de ongeschikte installatie, het gebruik van onaangepaste toebehoren of wisselstukken of ongeschikte herstellingswerken. Wij garanderen niet dat het gebruik van de producten zonder onderbreking of foutloos zal verlopen. In geval van gebreken, hebben wij de keuze tussen het herstellen van het gebrekkige product en het vervangen ervan.

9) Prijzen

Indien, tussen het tijdstip van onze orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan, – zelfs indien dit tijdstip zich situeert na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn, doch zonder dat dit het gevolg is van een grove fout in hoofde van de leidende organen van onze vennootschap – onze kosten gestegen zijn ingevolge veranderingen in de valutanoteringen, verhogingen van de lonen of van de prijs der grondstoffen of ingevolge eender welke maatregelen van eigen of vreemde overheden, zullen wij gerechtigd zijn deze stijging aan onze koper door te rekenen.

10) Betaling

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, dient betaling van elk gefactureerd bedrag, taks inbegrepen, te gebeuren op ons bureel zonder kosten, op de wijze vermeld op de factuur en uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum. Elke niet-betaling op vervaldag van een factuur maakt onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het saldo van alle andere vorderingen op de koper, zelfs deze die nog niet vervallen zijn, eisbaar.

11) Wanbetaling

De wanbetaling van een factuur op de vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, betalingsherinnering of ingebrekestelling aanleiding tot de betaling door de koper van een nalatigheidintrest van 12% per jaar vanaf de vervaldag. Daarenboven zal elke factuur, die niet integraal betaald werd op haar vervaldatum, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, betalingsherinnering of ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen van een schadebeding ten belope van 15% van het factuurbedrag met een forfaitair minimum van 50 euro. Alle onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk gefactureerd. Ook deze facturen zijn onderhevig aan de huidige verkoopsvoorwaarden.

12) Handelseffecten

Het accepteren van handelseffecten, betekent geen vernieuwing of afbreuk van één der huidige algemene voorwaarden. In het bijzonder zal het accepteren van handelseffecten, zelfs op onze vraag, slechts aanzien worden als een aanvullende waarborg van betaling, zonder invloed op de normale vervaldatum of de gevolgen van een laattijdige betaling. Bovendien zal de niet-tijdige betaling van een wissel aanzien worden als een staking van betaling in hoofde van de koper.

13) Verbreking

Het bovenstaande houdt geen verzaking in aan ons recht om, ingeval van wanbetaling en indien wij dat verkiezen, de verbreking van de verkoop wegens fout of tekortkoming van de koper met schadevergoeding te vorderen. Telkens een verkoop, ingevolge eender welke fout of tekortkoming van de koper, geheel of gedeeltelijk verbroken wordt, zal deze ons bovendien, wegens opgelopen kosten en gederfde winst, een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het bedrag van de verbroken verkoop of gedeelte ervan, dit onverminderd ons recht om bovendien terugbetaling te vorderen van de kosten die we gemaakt hebben om de goederen weer in ons bezit te krijgen en desgevallend opnieuw in hun oorspronkelijk staat te brengen.