Prohlášení o záruce

Veškeré elektrické nářadí společnosti FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH (dále jen „Výrobky“) je pečlivě zkoušeno, testováno a podrobováno přísným kontrolám kvality.

Společnost FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH (dále jen „společnost FLEX“) proto od 01.01.2020 koncovým zákazníkům Výrobků, kteří Výrobky nadále nebudou prodávat v rámci své obchodní činnosti, (dále jen „Kupující“) dodaných do České republiky, které jsou u společnosti FLEX odpovídajícím způsobem zaregistrováni, zaručuje, že tyto Výrobky budou po dobu tří let od nákupu* bez závad na zpracování a materiálu. Jakákoliv taková reklamovaná závada, reklamovaná na základě této záruky, bude společností FLEX odstraněna na její vlastní náklady formou opravy nebo dodáním nových Výrobků nebo částí Výrobků nebo takových, které prošly generální opravou. Zákonem stanovené nároky Kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady dané kupní smlouvou s prodávajícím a další zákonná práva Kupujícího nejsou touto zárukou omezeny. Jiné nároky Kupujícího vůči společnosti FLEX, zejména pak na náhradu škody nebo následné škody, jsou vyloučeny.

Výše uvedené prohlášení o záruce je omezeno výlučně na veškeré elektrické nářadí, Li-Ion akumulátory a příslušné nabíječky zakoupené od 01.01.2020 a také na laserová měřidla. Na příslušenství dodávané s Výrobky se záruka nevztahuje.

Reklamaci na základě této záruky lze uplatnit pouze tehdy,

  • pokud Výrobek nevykazuje poškození nebo známky opotřebení způsobené jiným použitím, než jaké je pro Výrobek obvyklé a/nebo než jaké je stanoveno výrobcem (zejména podle návodu k použití a ostatních dokumentů přiložených k Výrobku);
  • pokud Výrobek nevykazuje poškození nebo známky opotřebení způsobené kontinuálním silným opotřebováváním, zejména v nepřetržitém průmyslovém provozu při neustálém nadprůměrném zatěžování Výrobku, nebo použitím síly nebo poškození způsobené vnějšími vlivy (např. pádem nebo úderem) nebo cizími tělesy (např. pískem nebo kameny);
  • pokud ve Výrobku bylo nainstalováno pouze originální příslušenství od společnosti FLEX;
  • pokud Výrobek nevykazuje příznaky, které by svědčily o opravách nebo jiných zásazích (změnách, doplněních, demontáži) v dílnách, které nebyly společností FLEX autorizovány;
  • pokud byla prováděna přiměřená a řádná údržba Výrobku;
  • pokud nebyla vada způsobena poškozením vnější událostí.

Na základě této záruky nelze uplatit reklamace v důsledku opotřebení Výrobku používáním v neobvyklém rámci a rozsahu. Záruka na Li-Ion akumulátory je omezena na 700 nabíjecích cyklů.

Předpokladem pro uplatnění reklamace na základě této záruky je, že Kupující příslušný Výrobek do 30 dnů od nákupu zaregistruje prostřednictvím služby FLEX servisní aplikace a vytiskne si potvrzení o registraci. Podmínkou pro uplatnění reklamace na základě této záruky je dále to, že Kupující spolu s potvrzením o registraci předloží původní doklad o koupi, na kterém musí být rozeznatelné označení příslušného Výrobku a datum nákupu.

Záruční opravy provádějí pouze společností FLEX autorizované dílny nebo servisní stanice v České republice. V případě uplatnění reklamace na základě této záruky musí být dotčený Výrobek Kupujícím předložen spolu s původním dokladem o koupi a s potvrzením o registraci.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

*Záruční lhůta bez registrace je 24 měsíců. V případě komerčního nebo profesionálního používání nebo rovnocenného namáhání Výrobků činí záruční lhůta 12 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet okamžikem zakoupení prvním koncovým odběratelem. Rozhodující je datum na původním dokladu o koupi.