Prehlásenie o záruke

Všetko elektrické náradie spoločnosti FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH (ďalej len „Výrobky“) je starostlivo vyskúšané, testované a podrobované prísnym kontrolám kvality.

Spoločnost FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH (ďalej len „spoločnosť FLEX“) preto od 01.01.2020 koncovým zákazníkom Výrobkov, ktorí Výrobky nebudú ďalej predávať v rámci svojej obchodnej činnosti, (ďalej len „Kupujúci“) dodaných do Slovenskej republiky, ktoré sú u spoločnosti FLEX zodpovedajúcim spôsobom zaregistrované, zaručuje, že tieto Výrobky budú po dobu troch rokov od nákupu* bez vád na vyhotovení a materiáli. Akákoľvek takáto reklamovaná vada, reklamovaná na základe tejto záruky, bude spoločnosťou FLEX odstránená na jej vlastné náklady formou opravy alebo dodaním nových Výrobkov alebo časti Výrobkov alebo takých, ktoré prešli generálnou opravou. Zákonom stanovené nároky Kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za vady dané kúpnou zmluvou s predávajúcim a ďalšie zákonné práva Kupujúceho nie sú touto zárukou obmedzené. Iné nároky Kupujúceho voči spoločnosti FLEX, najmä na náhradu škody alebo následné škody, sú vylúčené.

Vyššie uvedené vyhlásenie o záruke je obmedzené výlučne na všetko elektrické náradie, Li-Ion akumulátory a príslušné nabíjačky zakúpené od 01.01.2020 a tiež na laserové merače. Na príslušenstvo dodávané s Výrobkami sa záruka nevzťahuje.

Reklamáciu na základe tejto záruky je možné uplatniť len vtedy,

  • ak Výrobok nevykazuje poškodenie alebo známky opotrebovania spôsobené iným použitím, ako takým ktoré je pre Výrobok obvyklé a/alebo takým, ktoré je stanovené výrobcom (najmä podľa návodu na použitie a ostatných dokumentov priložených k Výrobku);
  • ak Výrobok nevykazuje poškodenie alebo známky opotrebovania spôsobené kontinuálnym silným opotrebovávaním, najmä v nepretržitej priemyselnej prevádzke pri neustálom nadpriemernom zaťažovaní Výrobku, alebo použitím sily alebo poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. pádom alebo úderom) alebo cudzími telesami (napr. pieskom alebo kameňmi);
  • ak vo Výrobku bolo nainštalované iba originálne príslušenstvo od spoločnosti FLEX;
  • ak Výrobok nevykazuje príznaky, ktoré by svedčili o opravách alebo iných zásahoch (zmenách, doplneniach, demontáži) v dielňach, ktoré neboli spoločnosťou FLEX autorizované;
  • ak bola vykonávaná primeraná a riadna údržba Výrobku;
  • ak nebola chyba spôsobená po prechode nebezpečenstva škody vonkajšou udalosťou.

Na základe tejto záruky nemožno uplatniť reklamáciu v dôsledku opotrebovania Výrobku používanom v neobvyklom rámci a rozsahu. Záruka na Li-Ion akumulátory je obmedzená na 700 nabíjacích cyklov.

Predpokladom pre uplatnenie reklamácie na základe tejto záruky je, že Kupujúci príslušný Výrobok do 30 dní od nákupu zaregistruje prostredníctvom služby FLEX servisnej aplikácie a vytlačí si potvrdenie o registrácií. Podmienkou pre uplatnenie reklamácie na základe tejto záruky je ďalej to, že Kupujúci spolu s potvrdením o registrácií predloží pôvodný doklad o kúpe, na ktorom musí býť rozoznateľné označenie príslušného Výrobku a dátum nákupu.

Záručné opravy vykonávajú iba spoločnosťou FLEX autorizované dielne alebo servisné stanice v Českej republike alebo na Slovensku. V prípade uplatnenia reklamácie na základe tejto záruky musí byť predmetný Výrobok Kupujúcim predložený spolu s pôvodným dokladom o kúpe a s potvrdením o registrácii.

Táto záruka sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

*Záručná lehota bez registrácie je 24 mesiacov. V prípade komerčného alebo profesionálneho používania alebo rovnocenného namáhania Výrobkov je záručná lehota 12 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť okamihom zakúpenia prvým koncovým odoberateľom. Rozhodujúci je dátum na pôvodnom doklade o kúpe.